राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांनी चालवलेला प्रकल्प आहे यात कोणतेही क्षम्य – लपवण्याचे कारण राहणार नाही – संघाच्या कामास पूरक काम इथून चालेल – स्वाभातवक प्रत्यक्ष संघाचे शाखा रुपी संघ कामाची योर्ना संघाची संघटन श्रेणीच ठरवेल व करेल.

request a quote

12 + 3 =

Download Our Pricing Card

8 + 11 =